Grupa: Viesis

UWM FORUMS · PORTFOLIO · VIETŅU TOP
JAUNĀKAIS FORUMĀ · BIEDRU SARAKSTS · INFO MEKLĒTĀJS · IZSEKOTĀS TĒMAS · NOBALSO


Recode into Different Variables: Old and New Values - vērtību pārsaukšana
Analyze - Frequencies
Datnes modificēšana = Transform - Recode/Compute
Datu analīze = Analyze - Frequencies, Croostabs, Means u.c. / Graphs - bar, plot u.c.
CTM (centrālās tendences mēri) - Moda M, Mediāna Me, vidējais aritmētiskais Mean

Mērījumu tipi - neatkarīgi, saistīti
Mainīgo skaits - viens, divi vai vairāk
Mērījuma līmeņi - metriski, nemetriski
Izlases apjoms - liels, mazs
Izlases tips - varbūtības, nevarbūtības
Izlase = aptaujāto personu skaits?
Ģenerālkopa - objektu kopums, kuri ir izpētes priekšmetu robežās, ko nosaka sociālo pētījumu
programma laika un teritorijas robežās
Izlases kopums - noteikts ģenerālā kopuma elementu skaits, kas attīstīts pēc noteiktiem nosacījumiem

Datu izpratne:
Dati, Izlase, Mērīšana
Sagatavošanās analīzei:
Datu tīrīšana, Datora programmas, Mērķi
Analīzes veikšana:
Deskripcija aprakstīšana, Rezumēšana, Izvērtēšana, Hipotēžu pārbaude, 1 mainīgais
un 1 izlase, salīdzināšana, sakarības mijiedarbībam daudzu mainīgo analīze ..

Statistikas pētījuma objekts ir kopa jeb kopums, kopa vienības (cilvēki)
Ģenerālkopa - visas interesējošās kopas vienības.
Variācija - novēroto un reģistrēto datu dažādība
Variācijas amplitūda jeb apjoms / ja alga 200ls, tad max. - min. = 200-0=200ls.
Kumulatīvās variācijas rindas - tabulā uzr'da variantus - intervālus un uzkrātos biežumus
Mediāna - augošā vai dilstošā kārtībā sakārtotas variācijas rindas vidū esošu variantu.
Kvartiles - pētītās pazīmes vērtības, kas sakārtotu variācijas rindu dala četrās līdzīgās daļās
tā, ka katrā no tām nonāk 25% kopas vienību. Q1 = 25%, Q2 = 50% Q3 = 75%
Deciles - sakārtota variācijas rinda desmit vienādās daļās.
Moda - variants, kurš sadalījuma rindā ir sastopams visbiežāk.
Dispersija - statistiskā visvairāk lietotais variācijas rādītājs.

Jauni mainīgie = transform - compute
Faktoranalīze = analyze - dimension reduction - factor

0 hipotēze - nepastāv sakarības, viss ir vienāds u.tml, atšķirības nav, starp grupā atšķirību nav..
Alternatīvā hipotēze - grupas ir atšķirīgas